اخذ اقامت

فراهم کردن اقامت متقاضیان با روش های ویژه اعم از :
غیر سرمایه گذاری و سرمایه گذاری همراه با پشتیبانی قانونی در کشور مقصد همراه با تضمین کاری