مدیریت ریسک

پیش بینی و ارزیابی از خطرات مالی همراه با شناسایی روش برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن تاثیر آنها.