اخبار

اقامت آمریکا در حال حاضر انجام نمیشود

گروه  داخلی
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

با توجه به شرایط کنونی، اقامت آمریکا ممکن نیست.